-17%

Glucosamin Pharma Nord - 1000 kapsler.

885,00 DKK
1.069,00 DKK
Du sparer: 184,00 DKK

Find mere fra dette mærke:

Lægemiddel.
Glucosamin til Lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt.

Lægemiddel.
Glucosamin til Lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt.

676 mg glucosamin sulfat 2KCl svarende til 509 mg glucosaminsulfat svarende til 400 mg glucosamin.

Dosering:
Én kapsel tre gange dagligt (svarende til 1200 mg glucosamin). Alternativt kan den daglige dosis gives på en gang.
Den kliniske virkning ses sædvanligvis indenfor 4 uger efter behandlingens start.

Den mindste effektive dosis bør anvendes.

Ældre: Ingen dosisjustering er påkrævet ved behandling af ældre patienter. 

Børn: Bør ikke anvendes til børn, da erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion: Da der ikke er blevet gennemført undersøgelser på patienter med svækket nyre- og eller leverfunktion, kan der ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Kontraindikationer
Glucosamin "Pharma Nord" må ikke anvendes af personer med skaldyrsallergi, da det aktive indholdsstof er udvundet fra skaldyr. Overfølsomhed overfor det aktive indholdsstof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Man bør konsultere en læge for at udelukke tilstedeværelsen af ledsygdomme, hvor anden behandling bør komme i betragtning.

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med diabetes mellitus. Tættere overvågning af blodsukkerværdierne kan være påkrævet i starten af behandlingen.

Forsigtighed anbefales, hvis glucosamin kombineres med andre lægemidler, da der ikke foreligger data vedrørende interaktioner (se 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Det vides ikke om glucosamin påvirker andre lægemidlers farmakokinetik. Da eventuelle interaktioner ikke kan udelukkes bør der udvises forsigtighed, når glucosamin anvendes samtidig med andre lægemidler.

Graviditet og amning

Der er ikke tilstrækkelige data for brugen af glucosamin hos gravide kvinder. Der er ikke blevet gennemført undersøgelser på dyr med henblik af virkningen på graviditet, embryonal/føtal udvikling og postnatal udvikling (se 5.3 Præklinske sikkerhedsdata). Glucosamin "Pharma Nord" bør derfor ikke anvendes under graviditet og amning.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Glucosamin "Pharma Nord" forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger

De hyppigst forekommende bivirkninger ved behandling med glucosaminsulfat er mavesmerter og -uro, dyspepsi, forstoppelse, diarré og kvalme. Desuden er hovedpine, træthed og hudkløe og hudrødme rapporteret. De rapporterede bivirkninger var af mild grad og som regel forbigående.

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering. Dyreforsøg har vist at der er usandsynligt at glucosamin vil have toksisk effekt i doser op til 200 gange den anbefalede dosering.

Farmakodynamiske egenskaber

Glucosamin (en amino-monosakkharid) er et endogent stof i både mennesker og dyr. Glucosamin er en precursor i syntesen af glycosaminoglycaner og hyaluronsyre, der begge indgår i opbygningen af ledbrusken. Exogen tilførsel af glucosamin til dyr kan øge proteoglykandannelsen i brusk og hæmme nedbrydningen af brusken. Langtidsstudier antyder at glucosamin kan hæmme nedbrydningen af brusken, sandsynligvis ved at hæmme de kataboliske enzymer.

Kliniske studier har vist at glucosamin giver smertelindring efter 4 ugers behandling, samt forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos patienter med let til moderat slidgigt.

Farmakokinetiske egenskaber

Glucosamin er et relativt lille molekyle (molekylvægt 179), som er letopløselig i vand og hydrofile organiske opløsningsmidler.

Absorption: Efter såvel intravenøs som oral administration af en enkelt dosis, kunne frit glucosamin påvises i plasma (tmax: ½ – 4 timer efter p.o.). Efter oral administration absorberes 81-87,3%, men p.g.a. first pass metabolisme i leveren er biotilgængeligheden væsentlig lavere. Distributionsvolumen er ca 5 liter og halveringstiden efter intravenøs administration er ca. 2 timer. Ca. 38 % af en intravenøs dosis udskilles uforandret med urinen.

Prækliniske sikkerhedsdata

D-glucosamin har lav akut toksicitet.

Dyreeksperimentelle data, med hensyn til almindelig toksicitet ved langtidsadministration, reproduktionstoksicitet, mutagenicitet og karcinogenicitet, savnes for glucosamin.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer

Magnesiumstearat

 

Kapsel:

 

 

Gelatine

Farvestof: Titandioxid (E 171)

Uforligeligheder

Ikke relevant.

Opbevaringstid
2 år.

Særlige opbevaringsforhold
Må ikke opbevares over 30oC.

Emballage
HDPE beholder med HDPE låg.

Læs mere på indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet. Den kan endvidere læses ved at søge på produktet her

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: