Lemongræsolie æterisk Unique - 10 ml.

46,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Lemongræs - 100 % æterisk olie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Lemongræs - 100 % æterisk olie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. 
Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til giftinformation/en læge. Fremkald ikke opkastning. Undgå udledning til miljøet.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Lemongræsolie (Einecs 295-161-9) 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer